A A A

1.

Nazwa stanowiska pracy

Referent ds. kadrowo - administracyjnych

2.

Komórka organizacyjna

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

3.

Kategoria zaszeregowania na stanowisko pracy – na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 15.05.2018. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018, poz.936 z późniejszymi zmianami).

V

4.

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie   zadań na w/w stanowisku,

- obywatelstwo polskie,

- pełna  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz  programów biurowych,

 

5.

Wymagania dodatkowe:

- odpowiedzialność, zaangażowanie i dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- odporność na stres,

 

6.

Wiedza specjalistyczna:

-znajomość problematyki  kadrowej z elementami prawa oświatowego

7.

Umiejętności i zdolności:

 

8.

Czynności podstawowe na stanowisku pracy:

-prowadzenie spraw kadrowych wszystkich pracowników szkoły,

-prowadzenie teczek akt osobowych zatrudnionych pracowników

-sporządzanie pism dotyczących szeroko pojętych spraw pracowniczych

-sporządzanie statystyk dotyczących spraw osobowych dla jednostek nadrzędnych

- sporządzanie okresowych sprawozdań  do GUS

-prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej

-pomoc w obsłudze kawiarenki szkolnej

 

 

Kryteria stosowane do wyłonienia kandydatów:

- rozmowa kwalifikacyjna

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy znajduje się w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin  na dobę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny, życiorys (CV) podpisane własnoręcznie,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych, i że nie był karany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że toczy się/ nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywać w ramach obowiązkach służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

- oświadczenie z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).

„wyrażam zgodę na publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach, informacji, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).

 - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy

  Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Kompletne oferty wraz z dokumentami należy składać osobiście w sekretariacie  Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w  Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 lub przesłać pocztą do dnia 24 lipca 2020 roku. do godz. 14:00 na wymieniony adres. Na kopercie dopisać: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. kadrowo - administracyjnych”             

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania pocztą za datę doręczenia uważa się datę doręczenia przesyłki do siedziby Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do dnia 28 lipca 2020 roku. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacyjnym zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy.

 Informacja o wyniku i o zakończeniu naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej  szkoły w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej  Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich  w Tarnowskich Górach  menu przedmiotowe „praca w ZSGH„ pod adresem  www.zsghtg.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły. Dokumenty pozostałych osób będą  odebrane osobiście przez zainteresowanych.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy to 17 sierpnia 2020 roku. Warunkiem zatrudnienia kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji będzie przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania lekarskiego  dopuszczającego do pracy.

                                                                Tarnowskie Góry, 10 lipca  2020r.

Wicedyrektor

Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

Alina Wicik

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Klauzula informacyjna RODO. Dowiedz się więcej