A A A

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH
W TARNOWSKICH GÓRACH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Prezentacja do pobrania

I.    Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248).

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

3.    Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.

4.   Zarządzenie dyrektora 1/2020

5. Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

 

Rekrutacja do ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH  będzie się odbywać drogą elektroniczna jak to było do tej pory.

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutującego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych określa  Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty  dostępna na stronie http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-w-tym-terminy-skladania-dokumentow/

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja  zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.

OFERTA EDUKACYJNA

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy tegorocznym
dalszą edukację w naszym Zespole Szkół na następujących kierunkach

 

Technikum nr 6

przedmioty punktowane

 

TECHNIK HOTELARSTWA z innowacją steward/stewardessa - 24 osoby

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
z innowacją dietetyka - 24 osoby

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

 

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 
specjalność lingwistyczna

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

TECHNIK OBSŁUGIPORTÓW I TERMINALI
specjalność lingwistyczna

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

W roku szkolnym 2021/2022proponujemy tegorocznym
 dalszą edukację w naszym Zespole Szkół na następujących kierunkach

Szkoła Branżowa I stopnia

przedmioty punktowane

 

Klasa Wielozawodowa w zawodach:
Kucharz, Piekarz, Cukiernik, Przetwórca Mięsa, Kelner, Magazynier Logistyk, Sprzedawca, Pracownik Obsługi Hotelowej  - 16 osób

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

 

I Kryteria rekrutacji.

  1. Kandydat do ZSGH może uzyskać maksymalnie 200 punktów w procesie rekrutacji.
  2. a) Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z j. polskiego, matematyki, języka angielskiego i biologii lub geografii (w przypadku dwóch ostatnich przedmiotów uwzględniany będzie ten, z którego kandydat uzyskał wyższy wynik).

Punktacja za poszczególne oceny:

celujący         –     18 pkt

bardzo dobry     –     17 pkt

dobry          –     14 pkt

dostateczny     –      8 pkt

dopuszczający     –      2 pkt

 Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 pkt.

  1. b) Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.

Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy
z dwóch egzaminów z:

-    języka polskiego,

-    matematyki,

Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:

-    języka obcego nowożytnego.

  1. c) Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.
  2. d) Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.
  3. e) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.
  4. f) Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, w szczególności wymienione w pkt. I.

II Obowiązują następujące terminy:

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, Branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

od 17 maja 2021 r. do 24 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie: - do szkoły podstawowej dla dorosłych o świadectwo potwierdzające ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej; - do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych o świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej.

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 21 lipca 2021 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

22 lipca 2021 r.

6

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: - do szkoły podstawowej dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły; - do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostało ono zł

od 22 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

8

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 sierpnia 2021 r.

9

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.9.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt
z sekretariatem ZSGH pod numerem telefony 32 285 38 61

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Klauzula informacyjna RODO. Dowiedz się więcej