A A A

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH
W TARNOWSKICH GÓRACH
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Prezentacja do pobrania

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2024 poz. 151).
 3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.

 

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego
 2. Rekrutacja do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach odbywa się przy użyciu systemu informatycznego, dostępnego pod adresem: 

https://slaskie.edu.com.pl

 1. O kolejności na listach kandydatów decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany do szkoły w pierwszej kolejności (z wynikiem 200 punktów).
 2. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.


III. Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach dla tegorocznych Absolwentów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

TECHNIKUM NR 6

 

Technikum nr 6

przedmioty punktowane

TECHNIK HOTELARSTWA z innowacją steward/stewardessa - 16 osoby

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
z innowacją dietetyka - 16 osoby

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

 

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 
specjalność lingwistyczna - 32 osób

 

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

 

TECHNIK OBSŁUGIPORTÓW I TERMINALI
specjalność lingwistyczna - 32 osób

j.polski

j.obcy

matematyka
geografia

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

Szkoła Branżowa I stopnia

przedmioty punktowane 

Kucharz - 16 osoby

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

Cukiernik - 16 osoby

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

 

Klasa Wielozawodowa w zawodach:
Piekarz,  Kelner, Sprzedawca, Magazynier Logistyk, Przetwórca Mięsa, Pracownik Obsługi Hotelowej  - 32 osób

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

 

 Kryteria rekrutacji

  1.  Kandydat do Liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów.


  1.1. Punktacja za poszczególne oceny:
  celujący             –     18 pkt
  bardzo dobry     –     17 pkt
  dobry                 –     14 pkt
  dostateczny        –      8 pkt
  dopuszczający     –     2 pkt

  Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 pkt.

  1.2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.

  Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów
  za każdy z dwóch egzaminów z: języka polskiego i matematyki.

  Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z: języka obcego nowożytnego.

  1.3. Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

  1.4. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:

  1.4.1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.

  1.4.2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

  1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
  2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
  3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty.

  1.4.3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
  5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.

  1.4.4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub wojewódzkim:

  1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
  2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
  3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
  4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
  5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
  6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty.

  1.4.5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1.4.1 - 1.4.4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  • międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym - przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

  1.5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

  1.6. Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą uwzględniane.

  1.  Do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Psarach przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych, którzy uzyskają największą liczbą punktów wśród kandydatów.
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

  Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

  Najważniejsze informacje:

  • Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
   z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) - od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje - od  21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
   w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności - do  11 lipca 2024 r.
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach - do 11 lipca 2024 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 12 lipca 2024 r.
  • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
   i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
   w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
   i kandydatów nieprzyjętych - 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00
  • W przypadku pozostania wolnych miejsc w szkole przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminie 22 – 25 lipca 2024 r.
 1. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji
 • wniosek wygenerowany w procesie rekrutacji elektronicznej (może być złożony w wersji papierowej lub elektronicznej),
 • dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia ucznia,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej),
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • karta zdrowia ucznia.
 • 2 podpisane zdjęcia (imię nazwisko i klasa) 

                

Dodatkowe informacje:

Szczegóły: 

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rekrutacja/szkoly-ponadpodstawowe-komunikaty/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-do-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-na-rok-szkolny-2024-2025/

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt
z sekretariatem ZSGH pod numerem telefony 32 285 38 61

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Klauzula informacyjna RODO. Dowiedz się więcej