A A A

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH
W TARNOWSKICH GÓRACH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Rekrutacja do ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH  będzie się odbywać drogą elektroniczna jak to było do tej pory.

Adresy stron serwisów rekrutacyjnych dla kandydatów po szkole podstawowej i po gimnazjum zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 60),
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. nr 256, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 poz. 586),
 4. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr  OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020
 5. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr  OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych  szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj.do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

 

OFERTA EDUKACYJNA

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy tegorocznym
ABSOLWENTOM GIMNAZJÓW dalszą edukację w naszym Zespole Szkół na następujących kierunkach

 

Technikum nr 6

przedmioty punktowane

TECHNIK HOTELARSTWA - 24 osoby

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI - 24 osoby

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 28 osoby

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

 

OFERTA EDUKACYJNA

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy tegorocznym
ABSOLWENTOM GIMNAZJÓW dalszą edukację w naszym Zespole Szkół na następujących kierunkach

 

Szkoła Branżowa I stopnia

przedmioty punktowane

 

Klasa Wielozawodowa w zawodach:
Piekarz, Cukiernik, Przetwórca Mięsa, Kelner   - 16 osób

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

KUCHARZ  - 16 osób

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy tegorocznym
ABSOLWENTOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ dalszą edukację w naszym Zespole Szkół na następujących kierunkach

 

Technikum nr 6

przedmioty punktowane

 

TECHNIK HOTELARSTWA - 24 osoby

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 24 osoby

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

 

 TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI  - 24 osoby

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI - oddział dwujęzyczny z językiem angielskim:

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Można dalej się logować na kierunek dwujęzyczny

Będzie dodatkowy  termin testu kompetencji językowych.

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy tegorocznym
ABSOLWENTOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ dalszą edukację w naszym Zespole Szkół na następujących kierunkach

Szkoła Branżowa I stopnia

przedmioty punktowane

 

Klasa Wielozawodowa w zawodach:
Piekarz, Cukiernik, Przetwórca Mięsa, Kelner  - 16 osób

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

KUCHARZ  - 16 osób

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

 

 ZASADY REKRUTACJI

 1. Ogólne zasady rekrutacji
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące kryteria:

1)    wyniki egzaminu gimnazjalnego lub wyniki egzaminu po szkole podstawowej,

2)    oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów spośród następujących: biologia, geografia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski,

3)    świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

4)    szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. Przedmioty, o których mowa w ust. 3 p. 2), są ustalone przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły.
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych ustalone przez Śląskiego Kuratora Oświaty, podaje się do wiadomości kandydatom nie później niż do końca stycznia danego roku na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa
  w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące  kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 2. Szkoła uczestniczy w rekrutacji elektronicznej.
 3. W postępowaniu odwoławczym od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej obowiązują następujące terminy:

1)

składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

2)

przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3)

złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

4)

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

 1.        Terminy składania wniosków i dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
i zalogowanie się w systemie elektronicznej rekrutacji (termin postępowania uzupełniającego od 26 lipca do 30 lipca 2019 r.).

*Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (dla Technika Organizacji Turystyki oddział dwujęzyczny)

23 maja 2019 r. o godzinie 14:30 w ZSGHTG (termin postępowania uzupełniającego 31 lipca  2019 r.)

*Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dla Technika Organizacji Turystyki oddział dwujęzyczny)

5 czerwca 2019 r. (termin postępowania uzupełniającego 5 sierpnia 2019 r.) 

III.      Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 1. od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku  o świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub o wynikach egzaminu zewnętrznego po szkole podstawowej;
 2. do 15 lipca 2019 r. – weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną (w postępowaniu uzupełniającym do 20 sierpnia 2019 r.);
 3. 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w postępowaniu uzupełniającym 21 sierpnia 2019 r.);
 4. od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. Wydanie skierowania na badania lekarskie (w postępowaniu uzupełniającym od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.);
 5. od 16 do 24 lipca 2019 r.– termin potwierdzania przez rodzica  kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego po gimnazjum lub szkole podstawowe jeżeli nie były dostarczone w uzupełnieniu wniosku (w postępowaniu uzupełniającym od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r. sierpnia 2019 r.);
 6. 25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (w postępowaniu uzupełniającym 30 sierpnia 2019 r.).

 

 1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:
 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: wynik przedstawiony w procentach z:

1)      języka polskiego,

2)      historii i wiedzy o społeczeństwie,

3)      matematyki,

4)      przedmiotów przyrodniczych,

5)      z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2.

 1. Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. Za świadectwo ukończenia  gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 1. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie gimnazjum:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5)    uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 4, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,  
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt
z sekretariatem ZSGH pod numerem telefony 32 285 38 61

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Klauzula informacyjna RODO. Dowiedz się więcej