A A A

Dyrektor  Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki 17

ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze 

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZYCH

 

Do głównych obowiązków na w/w stanowisku będzie należało:

- prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,

- wystawianie faktur VAT, dekretacja i opisywanie faktur,

- bieżące prowadzenie sprawozdawczości dla jednostki oświatowej,

- sporządzanie rocznych sprawozdań do GUS,

- sporządzanie m.in. list dotyczących wypłaty ekwiwalentu odzieżowego,

- prowadzenie rejestru sprzedaży i rejestru zakupów, bieżące opisywanie faktur od kontrahentów,

- prowadzenie spraw z zakresu umów dotyczących usług prowadzonych na rzecz jednostki
i zapotrzebowanie w podstawowe media,

- prowadzenie spraw z zakresu okresowych przeglądów oraz wpisów do książki obiektu budowlanego,

- przeprowadzanie inwentaryzacji majątku szkoły,

- kompleksowa obsługa komputera, w tym co najmniej programów: Microsoft Word i Excel,

- obsługa urządzeń biurowych,

 

 

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,

- obywatelstwo polskie,

- pełna  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych,

- znajomość m. in. rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, ustawy
o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych

 

Wymagania dodatkowe:

- wysoka kultura osobista,

- odpowiedzialność, zaangażowanie i dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- umiejętność redagowania pism urzędniczych,

- odporność na stres,

- znajomość programu VULCAN,

- znajomość zagadnień z zakresu: gospodarowania majątkiem jednostki i inwentaryzacji

 

Kryteria stosowane do wyłonienia kandydatów:

- rozmowa kwalifikacyjna oraz opcjonalnie test merytoryczny

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy znajduje się w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin  na dobę.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny, życiorys (CV); podpisane własnoręcznie,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych, i że nie był karany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie prowadził działalności gospodarczej oraz wykonywał zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi  z ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz.902 ze zm.),

- oświadczenie z klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)”,

„wyrażam zgodę na publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach, informacji, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2016r.poz. 902 ze zm.)”,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe,

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Kompletne oferty wraz z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie  Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w  Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki  17 lub przesłać pocztą do dnia 21 sierpnia 2020r. do godz. 14:00 na wymieniony adres. Na kopercie dopisać: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. administracyjno – gospodarczych”.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania pocztą za datę doręczenia uważa się datę doręczenia przesyłki do siedziby Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich.

Zawarcie umowy z kandydatem na czas nieokreślony może być poprzedzone zawarciem umowy na czas określony. W przypadku kandydata podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie zastanie z nim zawarta umowa na czas określony zgodnie
z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2016r. poz. 902 ze zm.). Kandydaci, nie więcej niż  pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do dnia 24.08.2020. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacyjnym zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy.

Informacja o wyniku i o zakończeniu naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletyn  Informacji Publicznej  Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich  w Tarnowskich Górach menu przedmiotowe „praca w ZSGH” pod adresem www.zsghtg.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.  Dokumenty pozostałych osób będą odebrane osobiście przez zainteresowanych.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy to 1 września 2020r. Warunkiem zatrudnienia kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji będzie przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania lekarskiego  dopuszczającego do pracy.

 

                                                                                            Tarnowskie Góry, 10 sierpnia 2020r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

                                                                                            Tomasz Respondek 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Klauzula informacyjna RODO. Dowiedz się więcej